08 kwietnia 2019

Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

            W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.). Temat ten stanowi przedmiot licznych dyskusji i pytań członków naszej spółdzielni. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych mieszkańców o zasadach przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów w naszych zasobach.

 

        Na podstawie przepisów art. 1 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo  użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1)  mieszkalnymi jednorodzinnymi, lub

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3)  o których mowa pkt 1 i 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przepis powyższy oznacza, że wykluczone z przekształcenia będą te grunty, na których położone są budynki oraz inne obiekty lub urządzenia budowlane nie związane z celem jakim jest prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Będą nimi m.in. wolnostojące obiekty handlowo-usługowe. W każdym takim przypadku do czasu podziału nieruchomości lub usunięcia obiektu lub urządzenia do przekształcenia nie dojdzie.

 

          Podstawę ujawnienia prawa własności gruntów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez Burmistrza Miasta Kraśnik, w przypadku gruntów stanowiących własność Miasta Kraśnik. Zaświadczenie wydawane będzie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy lub 30 dni od otrzymania wniosku. Wniosek o wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. Jeżeli więc Spółdzielnia lub osoba zainteresowana nie złoży wniosku o wydanie zaświadczenia, Burmistrz wyda je z urzędu w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia (bez opłaty za wydanie zaświadczenia). Każdy dotychczasowy współużytkownik wieczysty (w tym mieszkaniec, który dokonał przeniesienia własności lokalu w tzw. odrębną własność lub nabywca takiego lokalu) otrzyma odrębne zaświadczenie.

 

         Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu (spółdzielnia oraz posiadacze odrębnego prawa własności lokalu) ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu (Miasto Kraśnik) opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Dla każdego dotychczasowego współużytkownika wieczystego, który otrzyma zaświadczenie, o którym mowa powyżej określona zostanie wysokość opłaty przekształceniowej. Roszczenie o zapłatę opłaty, o której mowa powyżej będzie ujawnione w księgach wieczystych nieruchomości - w działach III KW.

 

          Właściciel gruntu w trakcie obowiązywania opłaty będzie mógł zgłosić zamiar jej jednorazowego wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa), w każdym czasie trwania obowiązku płatności.

 

          31 stycznia 2019 r. Rada Miasta Kraśnik podjęła uchwałę Nr IV/27/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Kraśnik. Określa ona wysokość, warunki i zasady uzyskania bonifikaty. Z treścią powyższej uchwały można zapoznać się tutaj.

 

       W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" na dzień 1 stycznia 2019 r. pozostawało 16 nieruchomości położonych na gruntach, których współużytkownikiem wieczystym jest spółdzielnia, a które zabudowane są budynkami mieszkalnymi. Są to nieruchomości:

 • Chopina 3, Kopernika 2, Kopernika 4,

 • Chopina 5, Chopina 7,

 • Kochanowskiego1,

 • Kochanowskiego 3,

 • Kochanowskiego 5,

 • Koszarowa 6,

 • Koszarowa 8,

 • Koszarowa 8A,

 • Koszarowa 10,

 • Koszarowa 12, Koszarowa 14,

 • Spółdzielcza 6, Spółdzielcza 8,

 • Tysiąclecia 7, Osterwy 4,

 • Lubelska 75,

 • Piaskowa 20,

 • Rumiankowa 6, Rumiankowa 6A,

 • Rumiankowa 6B.

 

            Posiadacze spółdzielczych praw do lokali, a więc lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie są bezpośrednim adresatem przepisów omawianej ustawy, w związku z czym nie podejmują żadnych czynności związanych z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności. Opłata przekształceniowa stanowić będzie tutaj element opłaty za użytkowanie lokalu - w miejsce dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, wnoszonej przez użytkowników lokali ramach podatków i opłat lokalnych. Posiadacze odrębnej własności lokalu mieszkalnego natomiast winni oczekiwać informacji w tym zakresie z kraśnickiego magistratu.

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Zgłoś awarię

24 czerwca 2024
  O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SM Pomoc