Copyright by SM Pomoc

Created with WebWaveCMS

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

21 listopada 2022
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" w związku z rozpoczęciem robót budowlanych na boisku osiedlowym na osiedlu
24 października 2022
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" w Kraśniku informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na

Zgłoś awarię

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Komunikat w sprawie COVID-19

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

W związku z obowiązującycm stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni prosimy o ostrożność i ograniczanie wizyt w siedzibie Spółdzielni tylko do spraw ważnych i niezbędnych, których nie można załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną, nie jest konieczna wizyta w biurze spółdzielni. 

Poniżej niezbędne numery telefonów:

- Dział ekonomiczno-finansowy (opłaty, rozliczenia, windykacja): 81-884-36-57 wew. 25,

- Dział GZM (techniczny): 81-884-34-59,

  

e-mail: sekretariat@smpomoc.pl

 

W przypadku konieczności wizyty w Spółdzielni interesanci zobowiązani są do zachowania dystansu od innych osób.

 

W przypadku wizyty pracownika w lokalu, domownicy zobowiązani są do zachowania dystansu.

----------------------------------------------

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Regulamin porządku domowego

w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomoc”
w Kraśniku

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni oraz własności osób, którym w zasobach Spółdzielni przysługuje prawo do lokalu, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków oraz ich otoczenia oraz zapewnienie prawidłowych warunków i zasad współżycia społecznego wynikającego z zamieszkiwania w budynkach wielorodzinnych.

2. Przez użyte w niniejszym Regulaminie niżej podane wyrażenia należy rozumieć:

1) „Lokator” – członek Spółdzielni lub osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje tytuł prawny do lokalu oraz osoby wspólnie z nim zamieszkałe, a także osoba faktycznie korzystająca z lokalu,

2) „Administrator” lub „Spółdzielnia” – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomoc” w Kraśniku,

3) „Nieruchomość” – budynek mieszkalny wraz z działką gruntu, na której jest posadowiony,

4) „Nieruchomość wspólna” – nieruchomość stanowiąca własność Spółdzielni lub część nieruchomości przeznaczona do korzystania przez lokatorów,

5) „Pomieszczenia wspólne” – klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, pralnie, suszarnie, wózkownie i inne pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku lokatorów,

6) „Pomieszczenia przynależne” – piwnice oraz inne pomieszczenia przeznaczone do indywidualnego użytku lokatora,

7) „Cisza nocna” – powstrzymanie się od jakiegokolwiek hałasu utrudniającego bądź uniemożliwiającego wypoczynek nocny lokatorów w godzinach od 22:00 do 6:00, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

 

II. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 

1. Lokatorzy są zobowiązani do zachowania czystości i przestrzegania przepisów sanitarnych, zachowania ciszy i spokoju, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, dbania o mienie i nie niszczenie go, a także do zachowania się w sposób, który nie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali oraz całej nieruchomości przez pozostałych lokatorów.

2. Prowadzenie w lokalu mieszkalnym działalności prowadzącej do zamiany sposobu jego użytkowania wymaga zgody Spółdzielni lub w przypadku lokali, co do których ustanowione zostało prawo odrębnej własności, ostatecznej decyzji o zmianie sposobu użytkowania lub przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania lokalu.

3. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności.

4. Członek Spółdzielni lub osoba niebędąca członkiem, której przysługuje tytułu prawny do lokalu, obowiązany jest dbać o należytą konserwację zajmowanego lokalu mieszkalnego i innych przydzielonych pomieszczeń oraz dokonywać wszelkich napraw łącznie z wymianą urządzeń na własny koszt. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu i ich naprawa obciąża Lokatora.

5. Lokator obowiązany jest do odnawiania lokalu.

6. Wszelkie przeróbki konstrukcyjne w lokalu, zmiany architektoniczne budynku oraz zagospodarowania terenu wokół budynku wymagają uzyskania ostatecznej decyzji właściwego organu architektoniczno – budowlanego oraz uprzedniej zgody Spółdzielni wyrażonej na piśmie.

7. Zabrania się naprawiać i dokonywać przeróbek urządzeń i instalacji znajdujących się poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w pomieszczeniach piwnicznych). Za wynikłe z tego tytułu szkody odpowiedzialne są osoby je powodujące.