Regulamin porządku domowego

w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomoc”
w Kraśniku

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni oraz własności osób, którym w zasobach Spółdzielni przysługuje prawo do lokalu, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków oraz ich otoczenia oraz zapewnienie prawidłowych warunków i zasad współżycia społecznego wynikającego z zamieszkiwania w budynkach wielorodzinnych.

2. Przez użyte w niniejszym Regulaminie niżej podane wyrażenia należy rozumieć:

1) „Lokator” – członek Spółdzielni lub osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje tytuł prawny do lokalu oraz osoby wspólnie z nim zamieszkałe, a także osoba faktycznie korzystająca z lokalu,

2) „Administrator” lub „Spółdzielnia” – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomoc” w Kraśniku,

3) „Nieruchomość” – budynek mieszkalny wraz z działką gruntu, na której jest posadowiony,

4) „Nieruchomość wspólna” – nieruchomość stanowiąca własność Spółdzielni lub część nieruchomości przeznaczona do korzystania przez lokatorów,

5) „Pomieszczenia wspólne” – klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, pralnie, suszarnie, wózkownie i inne pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku lokatorów,

6) „Pomieszczenia przynależne” – piwnice oraz inne pomieszczenia przeznaczone do indywidualnego użytku lokatora,

7) „Cisza nocna” – powstrzymanie się od jakiegokolwiek hałasu utrudniającego bądź uniemożliwiającego wypoczynek nocny lokatorów w godzinach od 22:00 do 6:00, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

 

II. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 

1. Lokatorzy są zobowiązani do zachowania czystości i przestrzegania przepisów sanitarnych, zachowania ciszy i spokoju, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, dbania o mienie i nie niszczenie go, a także do zachowania się w sposób, który nie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali oraz całej nieruchomości przez pozostałych lokatorów.

2. Prowadzenie w lokalu mieszkalnym działalności prowadzącej do zamiany sposobu jego użytkowania wymaga zgody Spółdzielni lub w przypadku lokali, co do których ustanowione zostało prawo odrębnej własności, ostatecznej decyzji o zmianie sposobu użytkowania lub przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania lokalu.

3. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności.

4. Członek Spółdzielni lub osoba niebędąca członkiem, której przysługuje tytułu prawny do lokalu, obowiązany jest dbać o należytą konserwację zajmowanego lokalu mieszkalnego i innych przydzielonych pomieszczeń oraz dokonywać wszelkich napraw łącznie z wymianą urządzeń na własny koszt. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu i ich naprawa obciąża Lokatora.

5. Lokator obowiązany jest do odnawiania lokalu.

6. Wszelkie przeróbki konstrukcyjne w lokalu, zmiany architektoniczne budynku oraz zagospodarowania terenu wokół budynku wymagają uzyskania ostatecznej decyzji właściwego organu architektoniczno – budowlanego oraz uprzedniej zgody Spółdzielni wyrażonej na piśmie.

7. Zabrania się naprawiać i dokonywać przeróbek urządzeń i instalacji znajdujących się poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w pomieszczeniach piwnicznych). Za wynikłe z tego tytułu szkody odpowiedzialne są osoby je powodujące.

8. W okresie zimy Lokator powinien zabezpieczyć mieszkania przed utratą ciepła poprzez uszczelnienie stolarki okiennej i balkonowej oraz okienek piwnicznych.

9. O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w budynkach, mieszkaniach, lokalach użytkowych należy niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię. W przypadku awarii urządzeń gazowych, elektrycznych, wodociągowo – kanalizacyjnej, grzewczych należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie pogotowia lub służby.

10. W uzasadnionych przypadkach każdy z Lokatorów jest obowiązany umożliwić w uzgodnionym ze Spółdzielnią terminie wejście do lokalu przedstawicieli Spółdzielni w celu dokonania kontroli i przeglądu stanu technicznego zamontowanych urządzeń sanitarno – technicznych i instalacji wewnętrznych. Szczegółowe zasady udostępniania lokali określa art. 61 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

1) Klatki schodowe

 

1. Na klatkach schodowych nie wolno śmiecić, rozlewać nieczystości, pozostawiać jakichkolwiek przedmiotów utrudniających korzystanie z nich innym lokatorom, blokować automatycznych wyłączników oświetlenia, niszczyć i brudzić ścian oraz balustrad schodowych i schodów, palić papierosów.

2. Sprzątanie klatek schodowych należy do lokatorów.

 

2) Piwnice i korytarze piwniczne

 

1. Piwnica jest pomieszczeniem przynależnym do lokalu. Dostęp do piwnic winien być lokatorom stale zapewniony. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, główne wejście do piwnic winno być zamykane – administrator zaopatrzy wszystkich lokatorów w klucze za odpłatnością równą poniesionym kosztom.

2. W piwnicach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych (benzyny, oleju napędowego, gazu, itp.), materiałów wybuchowych oraz środków wydzielających odór a także instalować urządzeń energochłonnych (zamrażarki, lodówki, maszyny stolarskie, itp.).

3. Lokator może w piwnicy, na własny koszt, zainstalować światło elektryczne wyłącznie w celu oświetlenia pomieszczenia. Na zainstalowanie światła winien uzyskać zgodę administratora.

4. Palenie papierosów i używanie otwartego ognia (światła), a także składowanie śmieci w piwnicach oraz korytarzach piwnicznych jest zabronione.

5. Lokator nie może odmówić osobie uprawnionej dostępu - o każdej porze - do wodomierzy, głównych zaworów wodociągowych oraz drzwiczek wycierowych znajdujących się w jego piwnicy.

 

3) Pralnie i suszarnie

 

1. Z pralni może korzystać każdy Lokator z zachowaniem kolejności ustalonej w porozumieniu z osobą wyznaczoną przez Administratora do dysponowania pralnią.

2. Korzystanie z pralni jest odpłatne. Opłatę określa Administrator na podstawie kalkulacji kosztów. Opłata winna być wpłacana osobie, która dysponuje pralnią.

3. Po ukończeniu prania Lokator jest obowiązany sprzątnąć pomieszcze­nia, z których korzystał i tego samego dnia oddać osobie dysponującej pralnią. Osoba dysponująca pralnią obowiązana jest sprawdzić na miejscu stan urządzeń pralni i w przypadku ich uszkodzenia zgłosić Admini­stratorowi.

4. W czasie prania należy pomieszczenia pralni wietrzyć aby ściany i sufit nie były narażone na wilgoć.

5. Strychy i suszarnie służą wyłącznie do suszenia bielizny. Nie wolno składować tam żadnych innych przedmiotów.

 

4) Trzepanie

 

1. Trzepanie należy wykonywać wyłącznie na trzepakach, w godzinach od 9:00 do 20:00.

2. Nie wolno trzepać na balkonach, loggiach, klatce schodowej.

3. Wzbronione jest wykonywanie na trzepakach innych czynności poza trzepaniem i przetrzymywanie na nich przedmiotów przez dłuższy czas (wietrzenie, suszenie dywanów, pościeli, itp.).

 

III. ZACHOWANIE CZYSTOŚCI

 

1. Lokator obowiązany jest nieczystości stałe (śmieci) wynosić do altanki śmietnikowej i składać w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

2. Zabronione jest wyrzucanie śmieci z balkonów, loggi i okien oraz zaśmiecanie trawników i pomieszczeń wspólnego użytku, a także gromadzenie w mieszkaniach i piwnicach śmieci lub odpadów.

3. Kwiaty w oknach, na balkonach i loggiach winny być zabezpieczone przed wypadnięciem. Podlewanie kwiatów winno odbywać się tak aby woda nie przeciekała ani nie przelewała się na niższe piętra bądź ulicę.

4. Urządzenia sanitarne w mieszkaniach winny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i utrzymane w należytej czystości. Zabrania się wyrzucania do muszli klozetowych śmieci i innych przedmiotów mogących spowodować niedrożność kanalizacji.

5. Zabronione jest wykładanie na parapetach okien pożywienia dla ptactwa ze względu na brudzenie przez nie ścian domów, chodników i ubrań przechodniów. Ptaki można karmić na balkonach i zieleńcach w specjalnych karmnikach.

 

IV. ZACHOWANIE CISZY I SPOKOJU

 

Lokator powinien przestrzegać ciszy nocnej a w porze dziennej nie powinien czynić zbędnego i nadmiernego hałasu, utrudniającego wypoczynek innym Lokatorom. W szczególności Lokator nie powinien używać urządzeń radiowo – telewizyjnych w takim stopniu, który jest uciążliwy dla sąsiadów, a także używać innych urządzeń wytwarzających hałas, chyba, że jest to konieczne do wykonania w mieszkaniu prac remontowych lub modernizacyjnych, lecz przez krótki okres czasu i wyłącznie w godzinach od 6:00 do 22:00.

 

V. DBAŁOŚĆ O ZIELEŃ I INNE MIENIE

 

1. Niedozwolone jest niszczenie zieleni przez łamanie drzew i krzewów, obłamywanie gałęzi z drzew i krzewów, przechodzenie przez trawniki poza wyznaczonymi ciągami pieszymi i wydeptywanie na nich ścieżek oraz zry­wanie nasadzonych kwiatów.

2. O urządzenia zainstalowane na placach zabaw Lokator powinien dbać i nie niszczyć ich a także interweniować w przypadku działań powodujących niszczenie przez inne osoby. Zabawy dzieci na placu zabaw powinny odbywać się pod dozorem osób dorosłych.

3. Lokator jest zobowiązany dbać o drożność urządzeń wodno – kanalizacyjnych i usuwać natychmiast powstałe usterki bądź zawiadamiać o ich powstaniu Administratora, aby nie dopuścić do przecieków zalania lokali sąsiadów oraz zbędnego zużycia wody.

4. W przypadku stwierdzenia przecieków w instalacji wodno – kanalizacyjnej z winy Lokatora, może on być obciążony za zużycie wody ponad określoną normę.

5. Bez zgody Administratora zabrania się montowania anten na dachu oraz dodatkowych kaloryferów bądź ich części w mieszkaniach i innych pomieszczeniach.

6. Zabrania się - bez zgody Administratora - chodzenia po dachach budynków.

7. Zabrania się regulowania armatury odcinającej na poziomach i pionach wewnętrznej instalacji (zaworów, kurków instalacji co., c.w., gazu i wody zimnej).

 

VI. Przepisy w zakresie współżycia społecznego mieszkańców.

 

1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców i właścicieli lokali użytkowych jest wzajemna pomoc i nie zakłócanie sobie spokoju.

2. Dzieci w miarę możliwości powinny bawić się na najbliższym placu zabaw lub innych miejscach do tego przeznaczonych pod opieką osób dorosłych. Należy przestrzegać aby dzieci nie bawiły się na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, jezdniach i podjazdach garażowych. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci: jak hałasowanie, brudzenie ścian, niszczenie urządzeń i instalacji oraz niszczenie terenów zielonych odpowiedzialni są ich opiekunowie.

3. Zabronione jest urządzanie grilla na balkonach (loggiach) i na terenach wokół bloków.

4. Trzymanie zwierząt domowych nie może wpływać ujemnie na higienę, czystość i stan techniczny budynków lub porządek domowy oraz bezpieczeństwo mieszkańców. W obrębie osiedla psy należy bezwzględnie prowadzić na smyczy i w kagańcu.

5. Zabrania się hodowli i przetrzymywania drobiu, królików, gołębi i innych zwierząt gospodarskich w pomieszczeniach piwnicznych, garażach, na balkonach oraz loggiach.

6. Za zanieczyszczenia lub uszkodzenia klatek schodowych, zieleńców, urządzeń placów zabaw i terenów osiedlowych przez zwierzęta odpowiada właściciel zwierząt.

7. Zabrania się parkowania oraz mycia samochodów i motocykli na terenach zielonych, drogach dojazdowych do budynków oraz chodnikach. Parkowanie samochodów i motocykli dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

8. Nie należy uruchamiać w celach kontrolnych i naprawczych silników samochodów i motocykli przed budynkami, wjeżdżać i wyjeżdżać przy pracujących silnikach na motorowerach i motocyklach z garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych ze względu na powodowanie hałasu oraz możliwość spowodowania wypadku.

9. Motocykli, skuterów, motorowerów i rowerów nie należy przechowywać na klatkach schodowych ani w korytarzach piwnicznych.

10. W godzinach ciszy nocnej przejeżdżając samochodami i motocyklami ulicami osiedla należy tak je prowadzić by nie powodować nadmiernego hałasu. W godzinach ciszy nie należy uruchamiać silników motocyklowych w pobliżu budynków ani dokonywać prób silników pojazdów.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie zaobserwowane przejawy naruszania przepisów Lokatorzy powinni zgłaszać Administratorowi.

2. Koszty wyrządzonych szkód wynikłe z winy Lokatora obciążają tego Lokatora na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

3. W razie wybuchu pożaru, bez względu na jego rozmiar, należy natychmiast zawiadomić straż pożarną i komisariat policji oraz Zarząd Spółdzielni, wskazując dokładnie miejsce pożaru.

4. Dla zabezpieczenia swobodnego poruszania się w przypadku pożaru korytarzy, przejść i klatek schodowych (szczególnie piwnicznych) nie wolno zastawiać meblami, opakowaniami, wózkami dziecinnymi itp.

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Zgłoś awarię

04 marca 2024
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMOC" ZATRUDNI NA STANOWSKO SPECJALISTA D/S REMONTÓW I INWESTYCJI Obowiązki: - przygotowywanie
28 grudnia 2023
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" w Kraśniku ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SM Pomoc