REGULAMIN W SPRAWIE NABYCIA, USTANIA LUB UTRATY CZŁONKOSTWA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POMOC" W KRAŚNIKU

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z pózn. zmianami),

 • Ustawa – Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1560, z pózn.zmianami),

 • Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku.

2. Regulamin określa zasady nabycia, ustania lub utraty członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku, zwanej dalej spółdzielnią.

 

 

II. NABYCIE CZŁONKOSTWA

 

§2

1. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której:

 • przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

 • przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

 • przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

 • przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane ekspektatywą własności.

 

2. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której:

 • przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

 • przysługuje ekspektatywa własności.

 

§3

Członkiem spółdzielni jest osoba będąca jej założycielem, z zastrzeżeniem §8 ust. 3 niniejszego regulaminu.

 

§4

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności.

 

§5

1. Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu lub jest właścicielem lokalu, a nie jest członkiem spółdzielni, jeżeli złoży deklarację członkowską na piśmie, pod rygorem nieważności.

 

2. Wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

3. W sprawie przyjęcia w poczet członków Zarząd podejmuje stosowną uchwałę. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone podpisem dwóch członków zarządu na deklaracji z adnotacją o dacie uchwały o przyjęciu w poczet członków.

 

4. Decyzja o przyjęciu do spółdzielni powinna być podjęta najdalej w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji. Zainteresowanego Zarząd winien zawiadomić pisemnie najdalej w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

 

5. Od uchwały odmawiającej przyjęcia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale.

 

6. W przypadku decyzji odmownej należy podać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno być rozpatrzone najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia, zaś o sposobie rozstrzygnięcia zainteresowany winien być poinformowany w ciągu 2-ch tygodni od daty podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą. Od decyzji Rady Nadzorczej dalsze odwołania nie służą, a zatem jest ona ostateczną w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego.

 

§6

1. Członkostwo spółdzielni powstaje z chwilą:

 • nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

 • nabycia ekspektatywy własności,

 • zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

 • zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,

 

2. W przypadku, gdy wygasło lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na skutek śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a roszczenie o nabycie tego prawa przysługuje osobie bliskiej, członkostwo spółdzielni powstaje z chwilą:

 • upływu terminu jednego roku od chwili powstania roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a jedna osoba bliska złożyła zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa,

 • wskazania osoby bliskiej, której przypadnie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w drodze prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, jeżeli więcej niż jedna osoba bliska złożyła zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa.

 

§7

1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa własności należy do więcej niż jednej osoby, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom.

 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 członka spółdzielni wskazuje sąd w postępowaniu nieprocesowym. Termin wystąpienia do sądu określa spółdzielnia, nie dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku niedotrzymania terminu wyboru członka dokonuje spółdzielnia.

 

3. Do czasu wskazania lub wyboru uprawnionej osoby, która nabędzie członkostwo w spółdzielni osoby uprawnione mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika celem wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

 

III. USTANIE I UTRATA CZŁONKOSTWA

 

§8

1. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą:

 • wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

 • zbycia lub zrzeczenia się spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,

 • zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,

 • zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,

 • wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

 • rozwiązania umowy o budowę lokalu.

 • śmierci członka,

 • ustania osoby prawnej.

 

2. Członkostwo w spółdzielni ustaje także z chwilą podjęcia uchwały przez większość właścicieli lokali w nieruchomości lub wyodrębnienia własności ostatniego lokalu w nieruchomości - skutkujące stosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

 

3. Tracą członkostwo w spółdzielni osoby, którym nie przysługuje:

 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

 • prawo odrębnej własności lokalu,

 • roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,

 • roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 

4. Jeżeli członkowi przysługuje więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali.

 

§9

1. Członek będący właścicielem lokalu lub któremu przysługuje odrębna własność lokalu może wystąpić ze spółdzielni za wypowiedzeniem, złożonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

2. Okres wypowiedzenia, o który mowa w ust. 1 wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następnego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony.

 

3. Za datę wystąpienia członka ze spółdzielni uważa się dzień następny po upływie okresu wypowiedzenia.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§10

1. Nabycie członkostwa przez osoby wymienione w §2-4 oraz w §7 ust. 2 niniejszego regulaminu Zarząd spółdzielni stwierdza do protokółu.

 

2. Ustanie lub utratę członkostwa Zarząd spółdzielni stwierdza do protokółu.

 

§11

1. Zarząd spółdzielni prowadzi rejestr członków, zawierający:

 • ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania,

 • w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę,

 • liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów,

 • wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych,

 • wysokość zadłużenia z tytułu wnoszenia opłat, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

 • datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa,

 • zmiany danych wymienionych powyżej.

 

2. Wpisu w rejestrze członków dokonuje się z datą:

 • nabycia członkostwa,

 • przyjęcia w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu spółdzielni,

 • ustania członkostwa,

 • upływu okresu wypowiedzenia członkostwa,

 • śmierci członka – osoby fizycznej,

 • ustania członka – osoby prawnej.

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Zgłoś awarię

04 marca 2024
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMOC" ZATRUDNI NA STANOWSKO SPECJALISTA D/S REMONTÓW I INWESTYCJI Obowiązki: - przygotowywanie
28 grudnia 2023
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" w Kraśniku ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SM Pomoc