Przemówienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Spółdzielni:

 

Szanowni Państwo,

 

     Sześćdziesiąt lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku to wiek słuszny dla człowieka, ale jednocześnie dojrzały dla Spółdzielni, która powstała z inicjatywy kilkudziesięciu osób w latach 50 ubiegłego wieku. Nasza Spółdzielnia to jednocześnie, a właściwie przede wszystkim ludzie, członkowie spółdzielni którzy to dzieło tworzyli dla zaspokojenia własnych potrzeb i pragnień. Na pewno wszystkie osoby, które w historii spółdzielni brały czynny udział mogą dzisiaj odczuwać satysfakcję i dumę. Wielu z nas było i jest światkami tego co powstało na naszych oczach. Osiedle Zarzecze, historycznie i jeszcze potocznie nazywane Koszary i Osiedle Piaski. Możemy śmiało powiedzieć że nie marnowaliśmy czasu.

     Organy statutowe wypełniały swoje zadania z należytą starannością. Przechodziliśmy różne okresy, wiele zmian prawa spółdzielczego, zmiany ustrojowe, jednakże myślę nie zatraciliśmy tożsamości spółdzielczej. Zawsze byliśmy wierni zasadom i ideałom spółdzielczym, co pozwoliło uzyskać znaczące efekty w gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Wielki Polak Jan Paweł II powiedział: Spółdzielczość dowartościowuje człowieka, chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej. I my dzisiaj możemy powiedzieć, że nasza spółdzielnia mieszkaniowa powstała by dać ludziom poczucie bezpieczeństwa, by mogli zamieszkać w swoim własnym domu.

       W historii naszej spółdzielni pracowało na jej rzecz wiele osób, biorąc czynny udział w działalności organów statutowych. Należy podkreślić, zwłaszcza w ostatnich 20 latach bardzo dobrą współpracę pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem. Jest to efekt wielkiej odpowiedzialności osób zarządzających. Interes naszej spółdzielni i jej członków jest bowiem najważniejszym kierunkiem podejmowanych decyzji. Wszystkich trudno dzisiaj wymienić, ale warto przypomnieć tak znakomitych członków Rad Nadzorczych, działaczy naszej spółdzielni jak: Konstanty Starobrat, Henryk Figiel, Karol Zborowski, Władysław Adamiak, Józef Jastrzębski, Jerzy Saganowski, Krystyna Stochmalska, Henryk Gąbka, Barbara Grajpel, Wacław Dębski, Jerzy Bis, Michalina Żaba, Edward Dobosz, Sylwester Płecha, Marian Dygas, Irena Stelmach, Bogdan Surdacki, Aleksander Kuś, Krzysztof Kern. Wielu z nich pracowało i udzielało się społecznie. Wielu z nich już z nami nie ma, ale pozostało dzieło, które przez te wszystkie lata współtworzyli. Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w imieniu swoim i pozostałych członków Rady Nadzorczej serdecznie im dziękuję.

        Warto podkreślić, że to na Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" spoczęło zadanie faktycznego i fizycznego połączenia, dwóch niegdyś odrębnych organizmów administracyjnych Kraśnika. Osiedle Piaski powstało właśnie z zamysłem połączenia obu dzielnic Kraśnika, tj. Starej dzielnicy z dzielnicą Fabryczną. Wiązało się to z wieloma trudnościami gdyż okres realizacji tego projektu przypadł na kryzys gospodarczy i przemiany ustrojowe. Spółdzielnia pozostała w tym zadaniu niejako osamotniona, zmieniały się zasady finansowania, Państwo odchodziło od kredytowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. Wspólne działania Zarządu i Rady Nadzorczej przyniosły jednak efekt w postaci powstałego osiedla Piaski w sumie na dziewiczym terenie pod względem infrastruktury.

        Przez wszystkie lata Spółdzielnia niewątpliwie przyczyniła się do intensywnego rozwoju naszego miasta wznosząc budynki, budując infrastrukturę, poprawiając estetykę administrowanych terenów. W historii naszej spółdzielni jej działalność można sprowadzić do kilku zagadnień:

- budowa bloków zgonie istniejącą technologią,

- zagospodarowanie terenów wokół,

- modernizacja i powiększanie infrastruktury towarzyszącej, jak chodniki, parkingi, place zabaw,

- remonty samych budynków, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskania mniejszego zużycia energii, poprawa estetyki osiedli,

- inwestycje w nowe technologie.

Wszelkie prace remontowe i inwestycyjne w ostatnich latach realizowane były i są bez zaciągania kredytów bankowych. Powyższe świadczy o prawidłowej gospodarce finansowej i prawidłowym zarządzaniu naszą Spółdzielnią na rzecz jej członków.

      Korzystając, z okazji chciałbym podziękować wszystkim członkom spółdzielni za swój wkład w działalności naszej spółdzielni, organom statutowym spółdzielni tj. Zarządowi, Radzie Nadzorczej, jak również pracownikom. Dziękuję za wspieranie naszej spółdzielni przez samorząd. W radzie Nadzorczej pracuję od 1996 roku i jako przewodniczący Rady Nadzorczej z optymizmem patrzę w przyszłość Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc”.

 

Franciszek Rubaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przemówienie Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Spółdzielni:

 

Szanowni Państwo,

 

       Spółdzielnia nasza powstała w 1958 roku, wpisana do Rejestru Spółdzielni Mieszkaniowych przez ówczesny Sąd Rejonowy w Lublinie w dniu 10 listopada. Była to inicjatywa osób i podmiotów, nie boję się powiedzieć bardzo odważnych. Zaledwie 13 lat po zakończeniu II wojny światowej, kiedy jak wszyscy doskonale wiemy kraj jeszcze długo podnosił się ze zgliszcz tego najstraszniejszego czasu w historii naszego kraju, ci odważni ludzie zapragnęli stworzyć coś, czego w Kraśniku jeszcze nie było. Postanowili podjąć działania by tutaj w Kraśniku ludzie chcieli się osiedlać i by mogli zamieszkać w godnych i dobrych warunkach. A potrzeby w tamtym czasie były duże. Aby jednak to się udało należało zjednoczyć ludzi wokół wspólnego celu. Tym celem stało się utworzenie spółdzielni mieszkaniowej. Jak dzisiaj wspólnie widzimy, zadanie zostało wykonane. Pozwolę sobie wspomnieć kilka osób, które brały czynny udział w przygotowaniu, tworzeniu i pracach pierwszych organów statutowych Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej, bo pod taką nazwą wtedy ona funkcjonowała: Konstanty Starobrat, Eugeniusz Oborski, Aleksander Oszast, Józef Kalata, Henryk Figiel, Tadeusz Rachoń, Karol Zborowski, Lucjan Pętlicki, Jan Mikita, Józef Jastrzębski, Magdalena Kossowska, Feliks Ancygier, Lucjan Pętlicki, Krystyna Hanaj, Edward Tarasiuk. Nie sposób wymienić wszystkich, ponieważ w historii naszej spółdzielni było wielu zaangażowanych działaczy, spółdzielców. Kilkoro z nich jest tutaj dzisiaj z nami.

        Chciałbym jednak przywołać szczególnie pamięć dwóch osób, których już niestety z nami nie ma. Obaj Panowie kierowali naszą spółdzielnią przez wiele lat. Pierwszym z nich był Pan Tadeusz Marzan pełniący funkcję Prezesa Zarządu przez 29 lat. Drugim natomiast mój poprzednik Pan Stanisław Bieleń, którego pierwszą rocznicę śmierci obchodziliśmy kilka dni temu. Prezes Bieleń kierował spółdzielnią przez 27 lat. Jak łatwo policzyć, ich kadencje trwały łącznie 56 lat, więc śmiało możemy powiedzieć, że odcisnęli znaczące piętno w 60-letniej historii Spółdzielni Mieszkaniowej Pomoc. W okresie prezesury pierwszego powstało osiedle Zarzecze, a za kadencji drugiego wybudowano osiedle Piaski. Ponadto na czele Spółdzielni w jej historii stali jeszcze Prezesi Karol Starobrat, Edward Brzozowski, Kazimierz Grzymek, Włodzimierz Bryczek. Przy zakładaniu spółdzielni mieszkaniowej czynny udział miały także przedsiębiorstwa państwowe, czy spółdzielnie, które ówcześnie okazywały dużą pomoc, zarówno w sferze materialnej, jak i organizacyjnej. Warto wspomnieć przede wszystkim o Spółdzielni Społem, PKS, czy Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Część z nich jak np. Spółdzielnia Społem, czy PZGS przystępowało do nowo powstałej spółdzielni jako pełnoprawny członek.

        Nie zapominamy jednak o tych wszystkich, którzy w dużej mierze społecznie działali na rzecz naszej spółdzielni i jej członków. Członkowie Rad Nadzorczych, członkowie Zarządów, uczestnicy Walnych Zgromadzeń, czy Zebrań Przedstawicieli podejmowali trudne decyzje i wyznaczali kierunki rozwoju spółdzielni. Im wszystkim z całego serca dzisiaj dziękujemy.

         Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomoc mimo niewątpliwych trudności i problemów, które pojawiały się w jej 60 letniej historii mocno zakorzeniła się w historii Kraśnika oraz świadomości jego mieszkańców. Prężnie wypełniała i wypełnia podstawowy cel jaki realizuje spółdzielczość mieszkaniowa – zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych swoim członkom.

         Chcę pokreślić, że dzisiejszy jubileusz naszej spółdzielni daje nam powody do dumy. Możemy się pochwalić, że w ciągu tych 60 lat zagospodarowaliśmy ponad 17 ha terenów. Wybudowaliśmy 50 budynków o różnym przeznaczeniu, w większości oczywiście budynków mieszkalnych. Dostarczyliśmy kraśniczanom niemal 2 tys. mieszkań o łącznej powierzchni niemal 100 tys. m2. Do dzisiaj większość tych budynków pozostaje w naszych zasobach. Oczekiwania i zadania na nas nałożone wykonywaliśmy i wykonujemy należycie. Obecnie troskliwie staramy się prowadzić działalność eksploatacyjną i remontową naszych zasobów, dbając o ich poprawę, aby ułatwić życie naszym mieszkańców, upiększając zarazem wizerunek miasta. Po 60 latach działalność spółdzielni wygląda już nieco inaczej, organizowanie współżycia mieszkańcom zastąpiła działalność społeczna i kulturalna, a spółdzielnia z budowniczego stała się bardziej zarządcą, ale myślę, że w działalności inwestycyjnej stricte mieszkaniowej nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.

      Mimo jednoznacznej oceny historii i okresu sprzed 1989 roku, chyba wszyscy możemy być zadowoleni, że polityka Państwa Polskiego w zakresie budownictwa mieszkaniowego niemal w całości właściwie oparła się o zaufanie okazane spółdzielcom i powierzyła spółdzielniom mieszkaniowym obowiązek zapewnienia mieszkań dla obywateli. Spółdzielczość w Polsce ma jednak znacznie dłuższe, bo już ponad 200-letnie tradycje. W 1816 roku tutaj na lubelszczyźnie, w Hrubieszowie miał miejsce zaczątek spółdzielczości na ziemiach Polskich. I w mojej opinii oraz myślę w opinii znakomitej większości naszych członków by zrealizować cel jakim było zapewnienie potrzeb mieszkaniowych obywatelom na taką skalę, jaką widzieliśmy w drugiej połowie XX wieku nic lepszego niż spółdzielnie mieszkaniowe nie mogło powstać. Jesteśmy dumni, że od 60 lat tradycje spółdzielcze są także naszym udziałem.

         Chciałbym w tym miejscu w pierwszej kolejności podziękować naszym mieszkańcom i członkom, którzy przez te wszystkie lata brali aktywny udział w życiu społecznym naszej spółdzielni. Ich głos był i jest najistotniejszym głosem dla nas, organów statutowych - Zarządu i Rady Nadzorczej, i pracowników. Dziękuję również pracownikom zarówno obecnym, jak tym którzy u nas pracowali w przeszłości. Bez ich ciężkiej pracy, tak naprawdę żaden Prezes nie mógłby powiedzieć - odniosłem sukces. To pracownicy bowiem kreują wizerunek spółdzielni i są pierwszą pomocą dla naszych członków.

         Szanowni Państwo chcę podkreślić, że rozwój i sukcesy naszej spółdzielni nie byłyby możliwe bez wsparcia, przychylności i dobrej, konstruktywnej współpracy z władzami samorządowymi i przedsiębiorstwami, z którymi wspólnie działamy w interesie naszych członków. Na ręce Pana Starosty i Pana Burmistrza składam podziękowania za współpracę i podejmowane decyzje przez władze samorządowe w całej historii działalności naszej spółdzielni. A warto przypomnieć, że pierwszy budynek ówcześnie rozpoczęty nowo utworzona spółdzielnia otrzymała od władz Powiatu Kraśnickiego, co stało się bardzo istotnym bodźcem dla całej społeczności spółdzielców do dalszego działania. Panu Burmistrzowi, który przecież był naszym mieszkańcem dziękuję za aktywne zainteresowanie problemami Spółdzielni i zawsze okazywaną gotowość do rozmowy. Mam nadzieję, że sprawy naszej spółdzielni, a więc i mieszkańców Kraśnika będą przedmiotem Państwa dobrych i rozważnych decyzji. Składam podziękowanie również na ręce Panów Prezesów pozostałych spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie Kraśnika. Cieszymy się, że w ślad za naszą spółdzielnią z podobnymi inicjatywami wychodzili mieszkańcy dzielnicy fabrycznej. Jestem przekonany, że wszystkie kraśnickie spółdzielnie w swej historii czerpały i nadal czerpią z własnych doświadczeń, tak by żyło się w naszych zasobach spokojnie i komfortowo. Mam nadzieję na ściślejszą współpracę środowiska spółdzielczego. Szczególne słowa podziękowania składam przedstawicielom organizacji spółdzielczych, a mam tu na myśli Krajową Radę Spółdzielczą i Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie. Zwłaszcza dziękuję Panom Prezesom Regionalnego Związku Rewizyjnego, za ich profesjonalizm i okazywaną pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw. Chciałbym się także zwrócić z wyrazami podziękowania do Prezesów, Dyrektorów i przedstawicieli przedsiębiorstw, które odgrywają bardzo istotną rolę w działalności spółdzielni. Dostawa wody, ciepła, obsługa bankowa, bezpieczeństwo finansowe, to tylko niektóre z niezbędnych elementów prawidłowego funkcjonowania naszej spółdzielni. Dzięki państwa pracy nasi członkowie mogą mieszkać ze spokojem i poczuciem pełnego bezpieczeństwa.

         Szanowni Państwo jubileusz skłania do refleksji nad przeszłością, nad dniem dzisiejszym i perspektywami dalszego rozwoju. Stanowić będzie dla Zarządu i Rady Nadzorczej motywację do podejmowania nowych wyzwań i pokonywania trudności na drodze do wyznaczonego celu, jakim jest przede wszystkim zadowolenie naszych mieszkańców.

            Na zakończenie chciałbym jeszcze raz przekazać wyrazy szacunku założycielom za wielką wiarę, budowniczym z trud tworzenia, mieszkańcom za wyrozumiałość, a pracownikom za zaangażowanie.

 

Piotr Szumny - Prezes Zarządu

W trakcie uroczystości przemówienia wygłosili Prezes Spółdzielni Piotr Szumny oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Franciszek Rubaj. Głos zabrali także przedstawiciele władz oraz zaproszeni goście. Gratulacje i wyrazy uznania przekazali m.in.: w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Radny Sejmiku Województwa Kazimierz Choma, w imieniu władz powiatu kraśnickiego Przewodniczący Rady Powiatu dr Jarosław Czerw i Wicestarosta Karol Rychlewski, w imieniu władz miejskich Radny Rady Miasta Krzysztof Latosiewicz i v-ce Burmistrz Piotr Janczarek, a także członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Ryszard Petkowicz i Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Bolesław Rykwa, Prezes Zarządu SM Pracowników FŁT Stanisław Sierakowski, Prezes Zarządu SM Dom Anatol Doliński, Prezes Zarządu KPM Andrzej Maj, Dyrektor Regionalny Uniqa S.A. Mariola Sowińska, Prezes Zarządu Kancelarii Filar Broker Bogdan Toruń.

 

 

W dniu 6 września 2019 r. w Osiedlowym Domu Kultury odbyło się natomiast uroczyste spotkanie z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej, Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, przedstawiciela Marszałka Województwa, przedstawicieli władz samorządowych, zasłużonych działaczy, członków rad nadzorczych, członków zarządu, prezesów spółdzielni mieszkaniowych z terenu Kraśnika, pracowników i zaproszonych gości. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Piotr Szumny, który zaprosił do obejrzenia okolicznościowego filmu (link).

 

Z okazji jubileuszu władze SM Pomoc uhonorowały okolicznościowymi statuetkami  członków założycieli – Pana Henryka Figla oraz Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem”, którą reprezentowała prezes Anna Szumna. Pan Henryk Figiel jest ostatnim żyjącym założycielem, a PSS Społem ostatnim istniejącym podmiotem, który brał czynny udział w procesie powstawania SM Pomoc. Pan Henryk podzielił się z zebranymi garścią wspomnień z okresu powoływania do życia spółdzielni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugim podniosłym wydarzeniem było wręczenie odznaczeń nadanych przez Krajową Radę Spółdzielczą. Z satysfakcją należy podkreślić, że Krajowa Rada Spółdzielcza jako najwyższy organ samorządowy spółdzielczości przyznała Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" najwyższe odznaczenie przyznawane organizacjom spółdzielczym "Za Zasługi dla Spółdzielczości".

Ponadto uroczystość stała się okazją do uhonorowania długoletnich pracowników i działaczy odznaką "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego". Odznaczenia odebrali: Krystyna Stochmalska, Elżbieta Kaczmarek, Renata Korczyńska, Maria Kania, Elżbieta Szczecina, Marianna Szwedo, Bożena Szendal, Franciszek Rubaj, Mieczysław Bańka, Sylwester Płecha, Lech Leszyn, Leszek Garwoliński, Andrzej Babiracki. Odznaczenia wręczyli członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Ryszard Petkowicz i Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Bolesław Rykwa.

Drodzy członkowie, mieszańcy i sympatycy Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" w Kraśniku.

 

Rok 2018 przyniósł jubileusz 60 lat istnienia naszej spółdzielni. Z tej okazji odbył się festyn osiedlowy z udziałem mieszkańców. Przygotowano poczęstunek, muzykę na żywo, a także konkursy z nagrodami, które prowadzili wspólnie Burmistrz Miasta Wojciech Wilk i Prezes Spółdzielni Piotr Szumny. Zebranym zaprezentował się utytułowany Chór Kombatant "Kolorowa Jesień" pod kierunkiem Pani Marzanny Gontarczuk oraz zespół "Fantazja". Dla najmłodszych przygotowano zabawy z animatorami, dmuchany zamek, konkursy rysunkowe.

 


 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Zgłoś awarię

05 czerwca 2024
  O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SM Pomoc