Copyright by SM Pomoc

Created with WebWaveCMS

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

21 listopada 2022
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" w związku z rozpoczęciem robót budowlanych na boisku osiedlowym na osiedlu
24 października 2022
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" w Kraśniku informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na

Zgłoś awarię

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Komunikat w sprawie COVID-19

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

W związku z obowiązującycm stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni prosimy o ostrożność i ograniczanie wizyt w siedzibie Spółdzielni tylko do spraw ważnych i niezbędnych, których nie można załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną, nie jest konieczna wizyta w biurze spółdzielni. 

Poniżej niezbędne numery telefonów:

- Dział ekonomiczno-finansowy (opłaty, rozliczenia, windykacja): 81-884-36-57 wew. 25,

- Dział GZM (techniczny): 81-884-34-59,

  

e-mail: sekretariat@smpomoc.pl

 

W przypadku konieczności wizyty w Spółdzielni interesanci zobowiązani są do zachowania dystansu od innych osób.

 

W przypadku wizyty pracownika w lokalu, domownicy zobowiązani są do zachowania dystansu.

----------------------------------------------

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POMOC"

 

 

 

§1

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku, zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, a także na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku, zwanej dalej Spółdzielnią.

 

§2

1. Członek Spółdzielni ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, a także umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

2. Członek Spółdzielni ma prawo otrzymania kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

3. Kopie uchwał dotyczące spraw indywidualnych członków Spółdzielni i pracowników nie są udostępniane.

4. Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w ust. 2, pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Koszty sporządzenia odpisów i kopii dokumentów określa Zarząd Spółdzielni.

 

§3

1. Udostępnienie dokumentów, o których mowa w §2 odbywa się na pisemny wniosek członka Spółdzielni.

2. Zarząd Spółdzielni rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez Spółdzielnię.

 

§4

1. Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

2. Zarząd Spółdzielni może odmówić wydania kopii faktur i umów zawartych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, jeżeli w ocenie Zarządu mogłoby to naruszyć prawa tych osób lub zagrażać interesowi Spółdzielni. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

3. Odmowa udostępnienia dokumentów następuje przede wszystkim z powodu ochrony tajemnicy handlowej, do której przestrzegania Spółdzielnia jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów.

 

§5

Zaznajamianie się z dokumentami, o których mowa w §2 odbywa się raz w tygodniu, w dniu wyznaczonym przez Zarząd, w godzinach pracy Spółdzielni i tylko w jej siedzibie.

 

§6