Copyright by SM Pomoc

Created with WebWaveCMS

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

22 września 2022
        W związku z licznymi prośbami od mieszkańców oraz gotowością dostawcy ciepła Veolia Wschód informujemy,
22 września 2022
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" przypomina, że na podstawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

Zgłoś awarię

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Komunikat w sprawie COVID-19

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

W związku z obowiązującycm stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni prosimy o ostrożność i ograniczanie wizyt w siedzibie Spółdzielni tylko do spraw ważnych i niezbędnych, których nie można załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną, nie jest konieczna wizyta w biurze spółdzielni. 

Poniżej niezbędne numery telefonów:

- Dział ekonomiczno-finansowy (opłaty, rozliczenia, windykacja): 81-884-36-57 wew. 25,

- Dział GZM (techniczny): 81-884-34-59,

  

e-mail: sekretariat@smpomoc.pl

 

W przypadku konieczności wizyty w Spółdzielni interesanci zobowiązani są do zachowania dystansu od innych osób.

 

W przypadku wizyty pracownika w lokalu, domownicy zobowiązani są do zachowania dystansu.

----------------------------------------------

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

          Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" uchwałą nr 11/2019 na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2019 r. zatwierdziła zmiany w treści Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki nieruchomościami oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali w zakresie określenia obowiązków napraw i remontów bieżących w budynkach i lokalach pozostających w zasobach SM Pomoc. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami  § 14 regulaminu, który winien być w sposób szczególny brany pod uwagę przez osoby planujące prace remontowe w zajmowanym lokalu:

 

 

§ 14

 

1. Przez naprawy w pojęciu niniejszego regulaminu należy rozumieć roboty konserwacyjne,remontowe, wymianę zużytych lub uszkodzonych urządzeń oraz elementów wykończenia i wyposażenia mieszkania.

2. Do wnętrza lokalu, w rozumieniu niniejszego regulaminu zalicza się balkony i loggie, za wyjątkiem elementów konstrukcyjnych.

3. Zakres obowiązków Spółdzielni:

1) W ramach pobieranych opłat za używanie lokali Spółdzielnia jest obowiązana zapewnić:

a) w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych utrzymywanie budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszystkich instalacji i urządzeń w budynkach oraz otoczeniu budynków, sprawną obsługę administracyjną, rozdział obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali określa pkt 2) i 3),

b) normatywną temperaturę wewnątrz lokali w sezonie grzewczym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) malowanie klatek schodowych,

d) malowanie elewacji w miarę potrzeb i możliwości finansowych Spółdzielni.

2) Do obowiązków Spółdzielni w dziedzinie naprawy wewnątrz lokali należy:

a) w zakresie instalacji centralnego ogrzewania - naprawa i wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania łącznie z grzejnikami i zaworami (z wyłączeniem fizycznego uszkodzenia instalacji lub osprzętu przez użytkownika),

b) w zakresie instalacji wodnej - naprawa i wymiana instalacji od pionu głównego do zaworu odcinającego (mieszkaniowego), łącznie z tym zaworem oraz naprawa i wymiana wodomierza lokalowego, z wyjątkiem stwierdzonej ingerencji lub zaniechania obowiązku przez użytkownika lokalu określonymi w §10 ust. 2 pkt 12 i 13 niniejszego regulaminu,

c) w zakresie instalacji kanalizacyjnej - naprawa i wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z trójnikiem stropowym,

d) w zakresie instalacji elektrycznej - naprawa i wymiana instalacji od szafki przyłączeniowej do głównych bezpieczników lokalowych,

e) naprawa ścian i sufitów uszkodzonych w wyniku wad konstrukcyjnych budynku i przecieków dachu z wyłączeniem robót zaliczonych do odnawiania lokalu w rozumieniu §14 ust. 4 regulaminu oraz fizycznego uszkodzenia w/w elementów,

f) usuwanie zniszczeń powstałych na skutek niewykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni (np. usunięcie zacieków powstałych na skutek nieszczelności dachu).

3) Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają użytkowników tych lokali.

4. Użytkownik obowiązany jest utrzymywać lokal w należytym stanie technicznymi estetycznym oraz wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, następujące naprawy,wymiany i odnowienia:

a) naprawę wszystkich przewodów instalacyjnych wchodzących w zakres standardowego wyposażenia mieszkań, od głównych zaworów instalacji wodociągowych oraz odpływów nieczystości płynnych na odcinku od pionów kanalizacyjnych,

b) udrażnianie przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych wewnątrz lokalu mieszkalnego,

c) wymianę zużytych uszczelek w zaworach czerpalnych nad: wannami, zlewozmywakami, umywalkami, w ustępowych spłuczkach,

d) naprawę urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu mieszkalnym, łącznie z wymianą tych urządzeń,

e) naprawę wewnętrznej instalacji elektrycznej w mieszkaniu,

f) naprawę ścian, sufitów, malowanie, tapetowanie i uzupełnianie ubytków tynku wewnątrz lokalu mieszkalnego,

g) wymianę, naprawę i konserwację stolarki okiennej i drzwiowej,

h) naprawę i wymianę podłóg, łącznie z podłożem,

i) odnowienie mieszkania,

j) naprawę i konserwację całej instalacji domofonowej w przypadku gdy naprawa i konserwacja nie jest zlecona Spółdzielni,

k) naprawę lub wymianę uszkodzonych zamków, zamknięć i tym podobnych elementów w oknach i drzwiach,

l) uzupełnianie oszklenia drzwi i okien,

m) bieżącą konserwację balkonów, loggi - malowanie wg kolorystyki uzgodnionej ze Spółdzielnią, wymiana okładzin podłogowych i ściennych,

n) bieżącą konserwację grzejników w tym ich malowanie, mające wpływ na ich trwałość.

5. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy użytkownika lub osób korzystających z lokalu obciążają użytkownika lokalu. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków użytkownika oraz odnawianie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością ze strony zainteresowanego użytkownika poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu. Użytkownik lokalu mieszkalnego zobowiązany jest do:

a) niezwłocznego zawiadomienia Spółdzielni o wszelkich dostrzeżonych usterkach i awariach wewnątrz lokalu mieszkalnego, których naprawa obciąża Spółdzielnię,

b) udostępnienia lokalu w dniach i godzinach uprzednio uzgodnionych ze Spółdzielnią,celem przeprowadzenia przeglądu technicznego, remontu albo usunięcia awarii.

6. W stosunku do użytkowników zajmujących lokale na zasadzie najmu obowiązki te wpisuje się jako składnik warunków umowy najmu.

7. Zabrania się bez zgody Spółdzielni samodzielnego demontażu grzejników i zaworów instalacji centralnego ogrzewania, przeróbek tej instalacji, samodzielnego demontażu urządzeń pomiarowych wody, podzielników kosztów energii cieplnej, samodzielnych przeróbek instalacji gazowej, za wyjątkiem wymiany urządzeń gazowych.

8. Zabrania się bez zgody Spółdzielni prowadzenia prac remontowych polegających na:

a) ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku, tj. zmian w ścianach konstrukcyjnych lokalu,

b) wyburzaniu ścian działowych,.

c) wykonania nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej,

d) w budynkach wyposażonych w instalację gazową dokonywania podłączeń pochłaniaczy, oparów do otworów wentylacyjnych, zasłaniania kratek wentylacyjnych oraz montażu wentylatorów wyciągowych na kratkach wentylacyjnych,

e) zabudowy balkonów lub montażu daszków nad balkonami ostatniego piętra,

f ) wymiany stolarki okiennej.

9. Zgody, o której mowa w ust. 7 i 8 regulaminu udziela się na pisemny wniosek użytkownika lokalu. Jeżeli planowane przez użytkownika lokalu roboty budowlane wymagają decyzji lub zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, użytkownik lokalu jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów służbom technicznym spółdzielni wraz z w/w wnioskiem.

10. Ze względu na bezpieczeństwo oraz prawidłowy stan techniczny budynków i lokali Spółdzielnia ma prawo kontrolować wykonywanie prac o których mowa w ust. 7 i 8 oraz wykonywanie obowiązków przez użytkowników lokali określonych w ust. 4 regulaminu. W razie stwierdzenia rażących zaniedbań, szczególnie w zakresie nieszczelności odbiorników gazowych - wyznaczy termin ich usunięcia przez użytkownika, drogą zlecenia wykonania roboty przez koncesjonowany zakład. Po bezskutecznym upływie terminu zgłosi ten fakt zakładowi gazowniczemu, celem odcięcia dopływu gazu do tego lokalu mieszkalnego.

11. Użytkownik, który uzyskał zgodę Spółdzielni na prowadzenie prac remontowych w zakresie, o którym mowa w ust. 7 i 8 regulaminu zobowiązany jest niezwłocznie po ich zakończeniu zgłosić służbom technicznym Spółdzielni odbiór tych robót.

12. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego Spółdzielnię lub przebudowy, Spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

13. W przypadku wymiany instalacji, wykonywanej w ramach planu remontowego czy też usuwania awarii na instalacjach, Spółdzielnia dokonuje koniecznych wykuć otworów. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia okładzin ściennych i podłogowych (np. płytek ceramicznych, paneli, boazerii) oraz za uszkodzenia tapet w zakresie, w jakim uszkodzenie było niezbędne do właściwego przeprowadzenia naprawy. Spółdzielnia zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia otworów po wykuciach, poprzez ich zamurowanie i zatynkowanie.

14. W przypadku naprawy lub wymiany obróbek blacharskich na balkonie, wymiany izolacji płyty stropowej balkonu, Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za okładziny podłogowe (tj. płytki ceramiczne, wykładziny), których uszkodzenie jest konieczne do wykonania tych prac.

15. Spółdzielnia nie wykonuje napraw w lokalach, które obciążone są zaległościami z powodu nie wnoszenia opłat za użytkowanie lokali. Z postanowienia tego wyłącza się prace, których zaniechanie powodowałoby uszkodzenie elementów budynku lub stanowiło zagrożenie dla innych lokali lub mieszkańców.

 

Pełna treść regulaminu dostępna w zakładce Dokumenty/Regulaminy.

 

Obowiązki w zakresie napraw i remontów bieżących

17 kwietnia 2019