10 marca 2020

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności gruntów - członkowie podejmą decyzję

Szanowni Państwo!

 

           W dniu 1 stycznia 2019 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów doszło do przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi. Fakt przekształcenia został potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Miasta Kraśnika, które określa wysokość opłaty przekształceniowej w wymiarze rocznym. Obowiązek wnoszenia opłaty wynika bezpośrednio z przepisu ustawy. Pierwotnie okres spłaty został określony dla spółdzielni na 99 lat. Zarząd Spółdzielni w dniu 2 stycznia złożył wnioski w stosunku do posiadanych gruntów o zmianę okresu spłaty na 20 lat. Ponadto prowadzona ewidencja gruntów przez organy do tego uprawnione, w kilku przypadkach zawierała błędy i nie była zgodna ze stanem faktycznym dla poszczególnych nieruchomości.  Obecnie, od początku marca spływają do spółdzielni nowe zaświadczenia, z poprawnym wymiarem opłat oraz  okresem obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej na 20 lat.

 

          Ze względu na fakt, że prawo wieczystego użytkowania gruntów przysługiwało Spółdzielni, to Spółdzielnia jest bezpośrednim beneficjentem ustawowego przekształcenia. Wobec czego członkowie spółdzielni, posiadacze spółdzielczego prawa do lokalu (spółdzielczego własnościowego lub spółdzielczego lokatorskiego), mają obowiązek ponoszenia opłaty przekształceniowej, jako elementu opłaty wnoszonej do spółdzielni, a spółdzielnia ma obowiązek przekazywać opłatę do Gminy Miejskiej Kraśnik.  Dla członków spółdzielni opłata przekształceniowa, stanowić będzie element opłaty za lokal wnoszonej na podobnych zasadach jak obecnie opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. W związku z powyższym, dotychczasowa opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu zawarta w opłacie z tytułu podatków i opłat lokalnych została zastąpiona opłatą przekształceniową, tj. wysokość opłaty podatki i opłaty lokalne została pomniejszona, a na koncie lokalu pojawiła się opłata przekształceniowa. Powyższe zmiany są niezależne od spółdzielni, wynikają z przepisów w/w ustawy.

Ponieważ przekształcenie, jak wynika z zaświadczenia nastąpiło w dniu 1 stycznia 2019 r., spółdzielnia odpowiednio zakwalifikowała również wniesioną opłatę za 2019 r.

 

 

Do każdego z członków, posiadaczy spółdzielczych praw do lokali zostanie przesłane zawiadomienie o wymiarze opłat po uwzględnieniu opisanych zmian.

 

Podkreślamy, że nie powoduje to zmiany wysokości wymiaru opłat w lokalu. Nastąpi tylko przesunięcie pomiędzy pozycjami.

 

Prawo do uzyskania bonifikaty

 

Wielu z członków spółdzielni wyraża zainteresowanie uzyskaniem bonifikaty i jednorazową spłatą całości opłaty przekształceniowej. Na mocy uchwały Rady Miasta Nr IV/27/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmienionej uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/176/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., każdy dotychczasowy użytkownik wieczysty ma prawo skorzystać z bonifikaty w przypadku jednorazowej wpłaty opłaty przekształceniowej. Z bonifikaty korzystają już członkowie wspólnot mieszkaniowych lub odrębni właściciele lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej w pierwszym roku od dnia przekształcenia bonifikata wynosi 60%, drugim roku 50%, trzecim roku 40%, itd. Niewątpliwie jest to rozwiązanie korzystne, zarówno pod względem finansowym, jak i przyszłych obciążeń z tego tytułu – wysokość opłaty może podlegać w przyszłości waloryzacji, a więc może być wyższa. Jednorazowa wpłata znosi obowiązek wpłat przez kolejne 20 lat, Państwa miesięczne opłaty zostaną pomniejszone o w/w zobowiązanie, a z ksiąg wieczystych wykreślany jest wpis o zobowiązaniu z tego tytułu.

Spółdzielnia w imieniu swoich członków, posiadaczy spółdzielczych praw do lokali ma prawo do złożenia oświadczenia o zamiarze jednorazowej wpłaty opłaty przekształceniowej i wniosku o udzielenie bonifikaty. Rada Nadzorcza Spółdzielni przyjęła w dniu 20 grudnia 2019 r. „Regulamin finansowania kosztów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku”, który daje prawo członkom Spółdzielni do określenia, czy chcą by Spółdzielnia podjęła czynności celem uzyskania bonifikaty i jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej. W myśl jego zapisów Państwo, mieszkańcy danej nieruchomości maja prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem w tej sprawie do spółdzielni. Z wnioskiem musi wystąpić co najmniej 75% posiadaczy praw do lokali w nieruchomości. Powyższy wniosek złożony przez Państwa, skutkować będzie obowiązkiem jednorazowego wniesienia przez Państwa kosztów przekształcenia (pomniejszonego o udzieloną bonifikatę), na rachunek Spółdzielni. Łączną opłatę wniesioną przez wszystkich zobowiązanych użytkowników lokali Spółdzielnia przekaże do Gminy Miasta Kraśnik.

To Państwo więc zadecydujecie o tym, czy chcecie wnosić opłatę przekształceniową przez 20 lat, czy chcecie ją wpłacić jednorazowo z bonifikatą.

 

W załączeniu Spółdzielnia prześle członkom wzór wniosku, o którym mowa powyżej, wraz z określeniem wysokości jednorazowej opłaty, który należy wypełnić i podpisać (podpis winien być złożony przez uprawnionego posiadacza spółdzielczego własnościowego lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu). Wnioski należy składać w biurze przy ul. Koszarowej 12A w godzinach pracy Spółdzielni (jedna osoba może dostarczyć wniosek swój i sąsiadów) w terminie do 31 marca 2020 r., a wpłat dokonywać do dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

W przypadku otrzymania wniosków, od wymaganej minimalnej 75% liczby użytkowników lokali z danej nieruchomości, Spółdzielnia podejmie czynności, zmierzające do uzyskania bonifikaty. Opłatę należy wnieść na poczet jednorazowej wpłaty kosztów przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu. Pamiętać należy, że jeżeli pomimo złożenia wniosku, wpłaty nie zostaną wniesione do Spółdzielni przez mieszkańców, kwota nie zostanie przekazana do Gminy Miasto Kraśnik, a bonifikata nie zostanie udzielona. Dlatego niezbędnym jest wniesienie opłaty jednorazowej przez wszystkich mieszkańców.

 

W przypadku spłaty jednorazowej i uzyskaniem bonifikaty dla wszystkich nieruchomości, członkowie spółdzielni zyskają w sumie ok. 500 tysięcy złotych.

Z tego względu Zarząd Spółdzielni zachęca Państwa do składania wniosków i skorzystania z wcześniejszej, korzystniejszej finansowo spłaty przekształcenia. Prosimy potraktować sprawę z należytą uwagą, ponieważ to od Państwa zależy czy skorzystacie z uprawnienia do bonifikaty i jednorazowej spłaty zobowiązań.

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Zgłoś awarię

24 czerwca 2024
  O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SM Pomoc