Copyright by SM Pomoc

Created with WebWaveCMS

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

08 października 2021
  O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w
08 października 2021
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" w Kraśniku zachęca członków spółdzielni do głosowania na projekty popierane

Zgłoś awarię

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Komunikat w sprawie COVID-19

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

W związku z obwowiżującycm stanem epidemii COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni prosimy o ostrożność i ograniczanie wizyt w siedzibie Spółdzielni tylko do spraw ważnych i niezbędnych, których nie można załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną, nie jest konieczna wizyta w biurze spółdzielni. Usługi w lokalach są wykonywane w reżimie sanitarnym. Niestety rozprzestrzenianie się wirusa w sposób niekontrolowany, wymusza ograniczenia w bezpośrednich kontaktach i minimalizowanie ryzyka zagrożenia zdrowia Państwa, pracowników oraz członków rodzin.

 

W przypadku konieczności wizyty w Spółdzielni interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk, noszenia zakrycia nosa i ust oraz zachowania dystansu od innych osób.

 

W przypadku wizyty pracownika w lokalu, domownicy zobowiązani są do stosowania zakrycia nosa i ust oraz zachowania dystansu. Prosimy o stosowanie się do wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Poniżej niezbędne numery telefonów:

- Dział ekonomiczno-finansowy (opłaty, rozliczenia, windykacja): 81-884-36-57 wew. 25,

- Dział GZM (techniczny): 81-884-34-59,

  

e-mail: sekretariat@smpomoc.pl

 

---------------------------------------

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

               Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku uprzejmie zawiadamia członków spółdzielni, że na podstawie §78 ust. 1 Statutu zwołuje na dzień 23 lipca 2021 roku o godz. 16:00 w Osiedlowym Domu Kultury w Kraśniku, przy ul. Kochanowskiego 1A, Walne Zgromadzenie Spółdzielni z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 10 czerwca 2019 r.

5. Wybory komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) wnioskowej.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 i 2020 rok.

7. Sprawozdanie finansowe za 2019 i 2020 rok.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 i 2020 rok.

9. Rozpatrzenie odwołań wniesionych do Walnego Zgromadzenia.

10. Wyniki lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2018-2020.

11. Przyjecie uchwał w poniższych sprawach:

a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności za 2019 i 2020 rok,

b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 i 2020 rok,

c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za 2019 i 2020 rok,

d) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 i 2020 rok,

e) rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2018-2020,

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 i 2020 rok,

g) zmian w statucie Spółdzielni,

h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,

i) wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów,

j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze ustanowienia odrębnej własności lokalu.

12. Wybory do Rady Nadzorczej.

13. Dyskusja i wnioski.

14. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję wnioskową.

15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że:

  • protokół z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 10 czerwca 2019 roku,

  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 i 2020 rok,

  • sprawozdanie finansowe za 2019 i 2020 rok,

  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok,

  • projekty uchwał, wymienionych w porządku obrad,

wyłożone są do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Kraśniku przy ul. Koszarowej 12A – codziennie w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 1 lipca 2021 roku.

 

         Zarząd Spółdzielni informuje, że stosownie do postanowień §78 ust. 6 Statutu prawo do żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w powyższym porządku obrad przysługuje:

  • Radzie Nadzorczej,

  • przynajmniej jednej dziesiątej członków,

pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie w terminie co najmniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W tym samym terminie członkowie mogą zgłaszać projekty uchwał, przy czym projekt takiej uchwały musi być poparty przez minimum 10 członków Spółdzielni.

       W związku z wyborami do Rady Nadzorczej stosownie do §79 ust. 4 Statutu kandydatów członkowie spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie w terminie do 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Formularze zgłoszeń dostępne są od dnia 1 lipca 2021 r. w sekretariacie spółdzielni.

 

        Prosimy członków Spółdzielni lub pełnomocników członków spółdzielni o okazywanie przy podpisywaniu listy obecności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto pełnomocnik winien okazać pełnomocnictwo podpisane przez reprezentowanego członka spółdzielni.

 

     Zarząd Spółdzielni informuje jednocześnie, że Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego i przepisów obowiązujących w tym zakresie. Osoby z widocznymi objawami grypy nie będą wpuszczane na salę posiedzeń. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury osobom, co do których wystąpi podejrzenie infekcji. Prosimy o zasłonięcie ust i nosa maseczką, zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami i nieprzemieszczanie się podczas obrad. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia spółdzielnia.

Walne Zgromadzenie 2021

01 lipca 2021