11 maja 2023

Walne Zgromadzenie 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku uprzejmie zawiadamia, że na podstawie §78 ust. 1 Statutu zwołuje na dzień 2 czerwca 2023 roku o godz. 16:00 w Osiedlowym Domu Kultury w Kraśniku, przy ul. Kochanowskiego 1A, Walne Zgromadzenie Spółdzielni z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 3 czerwca 2022 r.

5. Wybory komisji:

   a) mandatowo-skrutacyjnej,

   b) wnioskowej.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 roku.

7. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.

9. Przyjecie uchwał w poniższych sprawach:

   a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku,

   b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,

   c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku,

   d) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,

   e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok,

   f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,

   g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

   h) wyboru przedstawiciela spółdzielni na zjazd przedkongresowy przed VII Kongresem

       Spółdzielczości.

10. Dyskusja i wnioski.

11. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję wnioskową.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że:

  • protokoły z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 3 czerwca 2022 roku,

  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 roku,

  • sprawozdanie finansowe za 2022 rok,

  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,

  • projekty uchwał, wymienionych w porządku obrad,

wyłożone są do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Kraśniku przy ul. Koszarowej 12A – codziennie w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 18 maja 2023 roku.

Zarząd Spółdzielni informuje, że stosownie do postanowień §78 ust. 6 Statutu prawo do żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w powyższym porządku obrad przysługuje:

  • Radzie Nadzorczej,

  • przynajmniej jednej dziesiątej członków,

pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie w terminie co najmniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W tym samym terminie członkowie mogą zgłaszać projekty uchwał, przy czym projekt takiej uchwały musi być poparty przez minimum 10 członków Spółdzielni.

 

Prosimy członków Spółdzielni lub pełnomocników członków spółdzielni o okazywanie przy podpisywaniu listy obecności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto pełnomocnik winien okazać pełnomocnictwo podpisane przez reprezentowanego członka spółdzielni.

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Zgłoś awarię

05 czerwca 2024
  O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SM Pomoc