11 listopada 2019

Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc"

          Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zawierającej:

 1. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),

 2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,

 3. odpisy innych dokumentów, np.: dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów,

 4. świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,

 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu składania ofert),

 6. oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania karnego lub karno – skarbowego związanego z działalnością gospodarczą,

 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,

 8. oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni,

 9. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

 10. oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej,

 11. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy nie wcześniej niż 30 dni przed datą upływu terminu składania ofert).

 12. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji.

 

 

Wymagania konieczne dla kandydata:

 1. wykształcenie wyższe – techniczne, kierunkowe budowlane lub pokrewne,

 2. co najmniej 10 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,

 3. dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów związanych,

 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,

 6. stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu.

 

Wymaganie preferowane dla kandydata:

 1. uprawnienia budowlane,

 2. znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,

 3. znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych,

 4. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,

 5. komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,

 6. pełna dyspozycyjność,

 7. znajomość obsługi komputera,

 8. dodatkowym atutem będzie:

- znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania, przygotowywania specyfikacji technicznych związanych z działalnością remontową, konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów mieszkaniowych, umiejętność ich oceny i kontroli realizacji,

- znajomość zasad realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

 

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni ul. Koszarowa 12A, 23 – 200 Kraśnik w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni lub listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni). Oferta winna być złożona w kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu”. Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 14:00.

 

 

Do pobrania:

 

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu SM Pomoc w Kraśniku

 

Wzory oświadczeń

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Zgłoś awarię

10 maja 2024
  O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w
08 maja 2024
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMOC" ZATRUDNI NA STANOWSKO SPECJALISTA D/S REMONTÓW I INWESTYCJI Obowiązki: - przygotowywanie

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SM Pomoc