Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

30 marca 2020
O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w
30 marca 2020
O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w

Zgłoś awarię

 
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI ORAZ ZASAD USTALANIA OPŁAT

 

 

 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

1. Regulamin określa zasady rozliczeń kosztów dostarczania energii cieplnej do lokali, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” oraz zasady ustalania opłat za centralne ogrzewanie.

2. Koszty dostarczania energii cieplnej ewidencjonowane są w sposób usystematyzowany dla wszystkich nieruchomości z podziałem na poszczególne lokale.

3. Ustala się okres rozliczeniowy kosztów trwający 12 miesięcy kalendarzowych, od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego.

 

§2

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Spółdzielni – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomoc” w Kraśniku, z siedzibą w Kraśniku przy ulicy Koszarowej 12A,

 2. dostawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo produkujące energię cieplną, które na podstawie zawartej umowy o dostarczanie energii cieplnej, dostarcza ciepło do budynków zarządzanych przez Spółdzielnię,

 3. koszcie stałym – rozumie się jako opłata, którą Spółdzielnia płaci dostawcy bez względu na ilość faktycznie pobieranej energii cieplnej. Na opłatę stałą wpływ mają następujące jej składniki: roczna opłata za zamówioną moc cieplną, opłata za nośnik ciepła, opłata za usługi przesyłowe, opłaty za dodatkowo zlecone przez odbiorcę usługi i czynności,

 4. koszcie zmiennym – rozumie się jako koszt zużycia oraz przesyłu energii cieplnej wg wskazań urządzeń pomiarowych,

 5. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego – rozumie się przez to powierzchnię wyrażoną w m2 wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, jak: pokoje, kuchnia, przedpokoje, zabudowane korytarze, indywidualnie użytkowane części klatek schodowych, łazienki, WC, itp. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, loggii i piwnic. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego stanowi powierzchnię obliczeniową do rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na podstawie niniejszego regulaminu. Powierzchnię obliczeniową zwiększa się o zajęte przez użytkownika lokalu zabudowane części klatek lub korytarzy.

 6. powierzchni użytkowej lokalu użytkowego – rozumie się przez to powierzchnię wyrażoną w m2 wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych z wyjątkiem antresol, balkonów, loggii. Do powierzchni użytkowej lokalu zalicza się również powierzchnie zajętą przez meble wbudowane. Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią użytkową tego lokalu. Powierzchnię pomieszczeń służących wszystkim użytkownikom lokali (np.: wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) dolicza się w proporcjonalnych częściach do powierzchni poszczególnych lokali. Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego stanowi powierzchnię obliczeniową do rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na podstawie niniejszego regulaminu,

 7. urządzenie pomiarowe – rozumie się jako rejestrujące przyrządy pomiarowe (liczniki), dopuszczone do stosowania na podstawie odrębnych przepisów prawa, służące do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła;

 8. podzielnikach kosztów – rozumie się jako rejestrujące przyrządy wyparkowe, mierzące temperaturę względem czasu, montowane na grzejnikach, na potrzeby centralnego ogrzewania do podziału kosztu ciepła, określonego na podstawie kosztów za ogrzewanie budynku, pomiędzy poszczególnych lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

2. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię całkowitą lokalu zgodnie normą PN 70 (B - 02365) oraz Zarządzeniem Nr 13 Prezesa GUS (Dz.U. Nr 6 z dn. 02.04.1990 r.).

3. Podstawą ustalania kosztów centralnego ogrzewania przypadających na poszczególne lokale są faktury otrzymywane przez Spółdzielnię od dostawcy ciepła.

4. Urządzenia pomiarowe oraz podzielniki kosztów stanowią własność Spółdzielni.

 

 

ROZDZIAŁ II – ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT

 

§3

 

1. Koszty dostawy energii cieplnej to wyłącznie koszty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz dostawcy ciepła wg cen umownych, bez kosztów utrzymania wewnętrznych instalacji w budynkach oraz kosztów utrzymania węzłów cieplnych.

2. Koszty dostawy energii cieplnej dzieli się na koszty stałe i koszty zmienne. Koszty stałe Spółdzielnia ponosi w całym okresie rozliczeniowym. Koszty zmienne w okresie grzewczym, ustalanym każdorazowo w zależności od potrzeb ogrzewania lokali.

3. Opłaty pobierane przez Spółdzielnię od użytkowników lokali na pokrycie kosztów dostarczania energii cieplnej nie mogą przynosić jakichkolwiek dochodów. Koszty i przychody pochodzące z opłat należnych rozliczane są po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego bezwynikowo.

4. We wszystkich budynkach, do których dostarczane jest ciepło za pośrednictwem Spółdzielni, na każdym węźle cieplnym, obowiązkowo stosuje się urządzenia pomiarowe.

5. Do rozliczenia kosztów dostarczenia energii cieplnej w lokalach użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych stosuje się współczynnik zwiększający 1,2. Współczynnik stosuje się w szczególności ze względu na sposób intensywności użytkowania (zwiększony ubytek ciepła poprzez częstszy dopływ powietrza z zewnątrz budynku) i zwiększoną kubaturę lokali użytkowych w stosunku do lokali mieszkalnych.

 

Koszty stałe:

 

§4

 

1. Koszty stałe ustala się dla wszystkich budynków na podstawie cen dostawcy w stosunku do powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem możliwych zmian zapotrzebowania na zamówioną moc cieplną.

2. Wysokość opłaty na pokrycie kosztów stałych ustalana jest w przeliczeniu kosztów ponoszonych na rzecz dostawcy ciepła na jeden metr powierzchni obliczeniowej, przy zastosowaniu współczynnika uwzględniającego położenie lokalu w budynku, który równa się 1,0; z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W budynkach gdzie znajdują się zarówno lokale mieszkalne i lokale użytkowe, koszty stałe ustala się wstępnie w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali, następnie ustala się koszty przypadające na lokale użytkowe z zastosowaniem współczynnika zwiększającego, o którym mowa w §3 ust. 5, Koszty przypadające na lokale mieszkalne stanowią różnicę pomiędzy kosztami budynku, a kosztami przypadającymi na lokale użytkowe.

 

Koszty zmienne:

 

§5

 

1. Wszystkie budynki stanowiące zasoby Spółdzielni są opomiarowane. Rozliczenia kosztów zmiennych dokonuje się w stosunku do wszystkich budynków, wg następujących metod:

a) wykorzystująca powierzchnię lokali,

b) wykorzystująca wskazania podzielników kosztów.

2. W części budynków instalacje centralnego ogrzewania wyposażone są w wyparkowe podzielniki kosztów. Montaż podzielników Spółdzielnia zleca specjalistycznej firmie rozliczeniowej i odbywa się on zgodnie z Aprobatą Techniczną AT/97-01-0262 wydaną przez COBRTI INSTAL.

3. W okresach miesięcznych dokonuje się odczytów urządzeń pomiarowych budynkowych w celu ustalenia zużycia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania.

4. Na podstawie kosztów zużycia energii cieplnej w każdym budynku ustalana jest opłata przypadająca na każdy lokal obliczana w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, przy zastosowaniu współczynnika uwzględniającego położenie lokalu w budynku, który równa się 1,0; z zastrzeżeniem pkt 5 i 6. Spółdzielnia pisemnie informuje każdorazowo użytkowników lokali o opłatach przypadających na ich lokal.

5. W budynkach gdzie znajdują się zarówno lokale mieszkalne i lokale użytkowe, koszty zmienne ustala się wstępnie w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali, następnie ustala się koszty przypadające na lokale użytkowe z zastosowaniem współczynnika zwiększającego, o którym mowa w §3 ust. 5, Koszty przypadające na lokale mieszkalne stanowią różnicę pomiędzy kosztami budynku, a kosztami przypadającymi na lokale użytkowe.

6. Opłata za ogrzewanie zabudowanych części klatek lub korytarzy, w budynkach, w których instalacje nie są wyposażone w podzielniki kosztów, obliczana jest w stosunku do powierzchni użytkowej zabudowy, z zastosowaniem współczynników korygujących:

 • w zabudowanych częściach klatek lub korytarzy z grzejnikiem – 1,0,

 • w zabudowanych częściach klatek lub korytarzy bez grzejnika – 0,5.

7. Opłata ustalona w sposób określony w §5, w budynkach, w których instalacje nie są wyposażone w podzielniki kosztów, stanowi ostateczny koszt centralnego ogrzewania, a tym samym rozliczenie końcowe.

 

§6

 

1. Opłata ustalana w sposób określony w §5, w budynkach, w których instalacje wyposażone są w podzielniki kosztów stanowi zaliczkę na centralne ogrzewanie. Rzeczywisty koszt zużycia energii cieplnej dla każdego lokalu ustalany jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego na podstawie rozliczenia końcowego.

2. Rozliczenia końcowego dokonuje specjalistyczna firma rozliczeniowa zgodnie z normą PN-EN 835 (dla podzielników wyparkowych), z którą Spółdzielnia zawiera umowę cywilnoprawną, zwana dalej firmą rozliczającą.

3. Przedstawiciele firmy rozliczającej po zakończeniu okresu rozliczeniowego dokonują odczytów podzielników kosztów, wymiany kapilar, wymiany plomb oraz sporządzają protokół z odczytu. Protokół z odczytu kwituje użytkownik lokalu własnoręcznym podpisem.

4. Odczyty są prowadzone w trzech terminach, o których użytkownicy lokali są informowani przez firmę rozliczającą, w porozumieniu ze Spółdzielnią poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w budynkach. Użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić lokal w celu przeprowadzenia odczytu.

5. Rzeczywiste koszty zmienne w lokalach gdzie instalacje wyposażone są w podzielniki kosztów ustala się w następujący sposób:

 • celem zachowania prawidłowych warunków eksploatacji budynku, ustala się:

a) 50% kosztów w stosunku do odczytanych jednostek wskazanych przez podzielniki kosztów, jako koszty zużycia w pomieszczeniach opomiarowanych poszczególnych lokali,

b) 50% kosztów zużycia energii cieplnej dla każdego budynku w stosunku do powierzchni użytkowej lokali, jako koszty zużycia w częściach wspólnych budynku, tj. pomieszczeń nieopomiarowanych (łazienek, wspólnych korytarzy, klatek schodowych, piwnic, pralni, suszarni, pomieszczeń technicznych, itp.), strat ciepła na przesyłach w budynku, przenikanie ciepła przez ściany, ciepło emitowane przez piony i poziomy instalacji,

 • dokonuje się rozliczenia kosztów odrębnie dla każdego lokalu, z zastosowaniem współczynników uwzględniających położenie lokalu w budynku LAF oraz charakteryzującymi grzejnik w zależności od jego wydajności energetycznej UF, zgodnie z zasadami stosowanymi przez firmę rozliczającą opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

 • w przypadku nie udostępnienia lokalu w wyznaczonych terminach, użytkownik zostanie rozliczony i obciążony kosztami ogrzewania w wysokości średniej wartości kosztów ogrzewania obliczonej dla danego budynku przypadającej na 1m2 wg wzoru [powierzchnia lokalu x średnia wartość kosztów ogrzewania/m2].

6. Powstała w wyniku ustalenia rzeczywistego kosztu zmiennego nadpłata lub niedopłata z tytułu porównania kosztu z wnoszonymi opłatami w okresie rozliczeniowym podlega:

 • nadpłata – zaliczeniu na przyszłe należności wobec Spółdzielni lub zwrotowi na pisemne żądanie użytkownika lokalu,

 • niedopłata – wpłacie w terminie określonym przez Spółdzielnię.

7. Użytkownikom lokali nie przysługuje roszczenie o odsetki w przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia zaliczki za centralne ogrzewanie.

8. Firma rozliczająca pobiera opłaty ryczałtowe za każdy rozliczony podzielnik kosztów. Opłaty te obciążają użytkowników lokali.

9. Dla budynków, w których instalacje wyposażone są w podzielniki kosztów ustala się metodę zamienną rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, opisaną w §5 ust. 1 pkt a), ust. 4 i 5 regulaminu. Na pisemny wniosek większości użytkowników lokali, podpisany przez tych użytkowników, Spółdzielnia dokona zamiennego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w budynku.

 

§7

 

1. O wysokości opłat ustalonych w sposób określony w §5 regulaminu, za dany miesiąc, Spółdzielnia zawiadamia użytkownika lokalu pisemnie w terminie 5 dni po otrzymaniu faktury od dostawcy.

2. Zawiadomienie winno określać w szczególności adres lokalu i obliczoną opłatę za centralne ogrzewanie.

3. Rozliczenie, o którym mowa w §6 ust. 2 regulaminu przekazywane jest użytkownikom lokali na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania go przez Spółdzielnię.

4. Opłaty stałe, o których mowa w §4 regulaminu, stanowią element opłaty eksploatacyjnej. W przypadku zmiany taryfy za ciepło ogłaszanej przez dostawcę, Spółdzielnia pisemnie zawiadamia użytkowników lokali o zmianie opłat przypadających na ich lokal w trybie przewidzianym przez statut bez konieczności uprzedniego podjęcia przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.

5. Użytkownicy lokali w przypadku uznania ustalenia rzeczywistych kosztów zmiennych za nieprawidłowe, wnoszą w formie pisemnej reklamacje do Spółdzielni w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wysokości opłaty za centralne ogrzewanie lub otrzymania rozliczenia końcowego. W budynkach, które nie są wyposażone w podzielniki kosztów, Spółdzielnia dokonuje kontroli własnego rozliczenia na podstawie faktur otrzymanych od dostawcy. W budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów, Spółdzielnia po wstępnej kontroli kosztów zaewidencjonowanych na podstawie faktur otrzymanych od dostawcy, kieruje reklamację do firmy rozliczającej. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie 8 tygodni. W uzasadnionych przypadkach kontroli technicznej podlegają urządzenia pomiarowe zamontowane na węzłach oraz instalacje budynkowe centralnego ogrzewania.

 

 

 

ROZDZIAŁ III – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§8

 

1. Użytkownicy lokali obowiązani są uiszczać opłaty z tytułu centralnego ogrzewania w terminach określonych w statucie.

2. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w urządzenia pomiarowe, w tym w szczególności podzielniki kosztów. Każdorazowe stwierdzenie takiej ingerencji skutkować będzie rozliczeniem kosztów zmiennych dostarczania energii cieplnej w sposób określony dla lokali, w których nie dokonano odczytu w wyniku braku udostępnienia lokalu. Spółdzielnia zastrzega sobie także możliwość podjęcia kroków prawnych.

3. Zabrania się samowolnej ingerencji i przerabiania instalacji centralnego ogrzewania w budynku oraz użytkowanym lokalu, tj. pionów i poziomów, zaworów odcinających, grzejników i zaworów wewnątrz lokali. Dopuszcza się wymianę grzejników wewnątrz lokalu przez i na koszt użytkownika lokalu, pod warunkiem dokonania pisemnego zgłoszenia robót przez użytkownika lokalu i uzyskania zgody Spółdzielni. Grzejniki instalowane w pomieszczeniach winny odpowiadać wymogom technicznym i użytkowym, odpowiednim dla danego pomieszczenia i instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółdzielni o uszkodzeniu urządzeń pomiarowych lub instalacji centralnego ogrzewania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, które nie zostało przez użytkownika lokalu zgłoszone, postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wymiana uszkodzonego podzielnika kosztów odbywa się na koszt użytkownika lokalu, na podstawie faktury otrzymanej od firmy rozliczającej.

5. Instalacje centralnego ogrzewania w lokalach mogą zostać wyposażone w podzielniki kosztów na wniosek użytkowników lokali w budynku i na ich koszt.

6. W budynkach, w których instalacja jest wyposażona w podzielniki kosztów, na wniosek użytkowników lokali dopuszcza się zmianę sposobu rozliczenia kosztów zmiennych dostawy energii cieplnej na określoną w §5 ust. 4-7, ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego.

7. Wymiana kapilar, zaworów poza ustalonymi terminami w §6 ust. 4 regulaminu odbywa się na koszt użytkownika lokalu, na podstawie faktury otrzymanej od firmy rozliczającej.

8. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego, zobowiązania wynikające z rozliczenia kosztów energii cieplnej obciążają aktualnego użytkownika. Spółdzielnia nie jest stroną w zakresie wzajemnych rozliczeń między poprzednim i aktualnym użytkownikiem lokalu z w/w tytułu.

 

§9

 

Niedogrzewanie lokalu użytkownik lokalu powinien zgłosić w dniu stwierdzenia lub w dniu następnym. Spółdzielnia ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w dniu zgłoszenia lub w innym terminie dogodnym dla użytkownika. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności użytkownika lokalu.

Copyright by SM Pomoc

Created with WebWaveCMS